קליטה ועזיבת עובד בקרן הפניסה

מעסיקים יקרים

לשירותכם נוהל קליטת עובד חדש וצירופו לקרן פנסיה , נוהל עזיבת עבודה והתנהלות עובד ומעסיקים מול קרנות הפנסיה.

אלפי ביטוח ופיננסים פועלים עבורך להתנהלות פשוטה וקלה מול הרשויות , חברות הביטוח והעובדים שלך.

 

 קליטת עובד חדש

ברכות. קלטתם עובד חדש בחברה.
בהתאם לחוק פנסיה חובה, עליכם לבטח אותו באפיק חיסכון פנסיוני כלשהו הכולל כיסוי לנכות ושאירים.
בפרק קליטת עובד חדש, תוכלו לקרוא בפירוט אודות תהליך קליטת העובד החדש מול קרן הפנסיה או חברת הביטוח.

בהתאם לחוק פנסיה חובה – צו ההרחבה שנכנס לתוקפו בינואר 2008, חייבים כל המעסיקים באשר הם לבטח את עובדיהם השכירים באפיק לחיסכון פנסיוני הכולל כיסוי לנכות ולשאירים.
שים לב! זכות הבחירה על האפיק הפנסיוני הנבחר – הנה בידי העובד ועליו להודיע לך על בחירתו. היה ולא בחר- יבוטח העובד בקרן פנסיה מקיפה חדשה או בהסדר פנסיוני מיטיב אחר – הנהוג בארגון.
כמו כן – זכותו של עובד שהגיע עם תכנית פנסיונית קיימת להחליט על המשכתה. במקרה זה עליכם המעסיקים למלא טופס הודעת מעסיק על תחילת עבודה בקרן פנסיה או טופס הודעה על תחילת עבודה בחברת ביטוח בו יש לציין את פרטי העובד, חלוקת הפרשות בגינו לתכנית הפנסיונית, שכר ברוטו ותאריך תחילת עבודה.
על העובד ועליכם המעסיקים לחתום על הטופס שיועבר לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, להמשך התכנית הקיימת.
חשוב לציין, כי גם אם אתם נוהגים להפקיד עבור עובדיכם להסדר פנסיוני במסגרת צו ההרחבה, והעובד שלכם הגיע עם הסדר מיטיב פעיל – חובה עליכם להמשיך עבורו את ההפקדה להסדר זה.

צירוף עובד במסגרת פנסיה חובה:

עובד שב- 1/1/2008 היה מועסק אצלך במשך  9 חודשים ויותר, זכאי להסדר פנסיוני – ביטוח מנהלים קיצבתי או קרן פנסיה מקיפה – הכולל כיסויים למקרה מוות ונכות.
החל משנת 2009, יהא עובד זכאי להפקדות לחיסכון פנסיוני לאחר 6 חודשי עבודה, למעט אם הגיע עם תכנית פנסיונית פעילה ואז יהא זכאי להפקדות לאפיק הקיים לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית, או עד תום שנת המס המוקדם מביניהם.

שיעור ההפרשות לפנסיה במסגרת פנסיה חובה עמד בשנת 2008  על 2.5% וגדל בכל שנה ב-2.5%, עד שנת 2013 – אז התקציב יהיה 15% משכרו של העובד:

החל מתאריך הפרשות מעביד הפרשות עובד הפרשות המעביד לפיצויים סה"כ
01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.50%
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5.00%
01.01.2010 2.50% 2.50% 2.50% 7.50%
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10.00%
01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
01.01.2013 5.00% 5.00% 5.00% 15.00%
01.01.2014 6.00% 5.50% 6.00% 17.50%

בעת צירוף עובד לקרן פנסיה מקיפה במסגרת פנסיה חובה, עליכם המעסיקים להעביר לקרן הפנסיה ברשימה את:
שם העובד, מספר תעודת הזהות, שכרו של העובד ברוטו, חלוקת הפרשות ופרטים אישיים נוספים.
מעסיקים אשר יבחרו בכך, יוכלו להפריש לפיצויים את מלוא ההפרשה, דהיינו, 8.33% ואז תמה חבותם לתשלומי פיצויים בעת פיטורים.

לידיעתכם – בצו ההרחבה חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. כלומר, המעסיקים לא יוכלו לקבל את כספי הפיצויים בעת פיטורי עובד, עם זאת המעסיקים פטורים מחובת השלמת כספי הפיצויים לשכר אחרון כפול שנות הותק

עזיבת עבודה 

בהפסקת יחסי עובד – מעביד חלה אחריות הן על המעסיקים והן על העובד, לדווח על כך לחברת הביטוח, לקרן הפנסיה לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות הרלוונטיות לעובד.

 במקרה של עובד שפוטר או התפטר, יש להעביר לחברה הרלוונטית מסמכי עזיבת עבודה.

העתק ממסמכים אלו יש לתת לעובד ולהמליץ בפניו לפנות לסוכן הביטוח שלו, למשווק הפנסיוני המטפל בו או למוקד שירות לקוחות לקבלת הדרכה להמשך התכניות.
בפרק זה תוכלו לקרוא בפירוט אודות תהליך סיום היחסים בהתאם לאפיק החיסכון שיש ברשות העובד.

 

 חלקכם, המעסיקים, בתהליך הדיווח לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח:

שליחת טופס הודעה לחברת הביטוח על הפסקת עבודה , בו עליכם לציין האם אתה משחרר את כל הכספים הצבורים או רק את כספי התגמולים (ללא כספי הפיצויים).

במידה ואתם משחררים את כספי הפיצויים לעובד – עליך לצרף טופס 161. על מנת לקבל נתון ערך פדיון פיצויים

כמעסיקים הרואים לנגד עיניכם את טובת עובדיכם, רצוי שתיידעו את  העובדים לגבי החשיבות הרבה הטמונה בהמשך ההפקדה לתכנית הפנסיונית באופן עצמאי או בתשלום ריסק.
לגבי עובדים המבוטחים בקרן פנסיה מקיפה, חשיבות רצף ההפקדה נובעת בין היתר מהעובדה שמבוטח/ עובד אשר לא מופקדים בגינו כספים מעל שלושה חודשים – יהפוך למעמד עמית מוקפא (ללא כיסוי ביטוחי למקרה נכות ו/ או מוות.(
במקרה זה, גם במידה וחודש התשלום לאחר תקופה של הקפאת זכויות – תחל להיספר מחדש תקופת אכשרה של 60 חודשים למחלה קיימת.
בחברת ביטוח נובעת חשיבות המשך התכנית מהעובדה שמבוטח/ עובד אשר לא מופקדים בגינו  כספים מעל שלושה חודשים הופך לעמית בעל פוליסה מסולקת בחברת ביטוח.
במקרה זה, בעת הצטרפות /ו חידוש הפוליסה יזדקק המבוטח לחיתום מחדש.

במידה וכספי הפיצויים אינם משוחררים לטובת העובד – וברצונך לקבלם בחזרה (בתשלום מס במקור של 40%) יהא עליכם להודיע על כך בטופס הודעה על עזיבת עבודה. במקרה זה, על הקרן או על חברת הביטוח לפנות לעובד ולקבל את אישורו להחזרת הכספים. לעובד קיימת הזכות להשיב טענת נגד לקרן תוך 60 יום.

חלקו של העובד:

בקשת העובד להמשך התכנית הפנסיונית באחת משלוש אפשרויות המפורטות מטה באמצעות טופס בקשה להמשכיות תכנית הפנסיה בעקבות עזיבת עבודה.

עובד אשר מבקש לפדות את כספי הפיצויים ימלא וישלח לקרן הפנסיה טופס משיכת כספים, ולחברת הביטוח טופס משיכה, בצירוף צילום ת.ז והמחאה מקורית מבוטלת (לאימות פרטי חשבון הבנק שלו) וכן טופס 161 א' – בו העובד מדווח למס הכנסה על ייעוד כספי הפיצויים לקצבה או על משיכתם.

בעזיבת העבודה, עומדות בפני העובד מספר אפשרויות:

  1. תשלום ריסק – שימור מרכיבי הביטוח של התכנית הפנסיונית במלואם (למקרה נכות ולמקרה מוות בלבד) לתקופה של עד 24 חודשים או למשך תקופת חברותו של המבוטח (המוקדם מבין השניים) בקרן פנסיה או לתקופה של עד 12 חודשים בחברת ביטוח. תשלום הריסק ייעשה על ידי הוראת קבע בבנק ובקשה חתומה של המבוטח לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח.
    בתקופה זו משלם העובד רק את הפרמיות על ביטוח נכות ושאירים (ללא צבירה לחיסכון), ובכך גם שומר בקרן הפנסיה על הוותק של תקופת האכשרה בכפוף לתקנון הקרן וכן על הכיסוי הביטוחי שלו ובחברת הביטוח – על החיתום הרפואי המקורי שלו.
  2. הפקדה כעצמאי – באפשרות זו ימשיך המבוטח להפקיד לתכנית הפנסיונית באופן עצמאי.
  3. המשכיות כשכיר אצל מעסיק חדש – על העובד להעביר טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש ובאופן זה ימשיך רצף ההפקדות לתכנית הפנסיונית.

בפני העובד קיימת האפשרות של משיכת כספי פיצויים בכל עת עם שחרור הקרן לבעלותו. חשוב לציין בפניו כי כספי הפיצויים הינם חלק נכבד מפנסיית הזקנה ופדיונם מקטין בעתיד את הקצבה.