הטבות מס הכנסה 2014

 קובץ להורדה : הטבות מס הכנסה 2014

 הטבות מס הכנסה 2014

 

להלן  פרוט הטבות המס לשנת 2014 עבור שכירים ועצמאים

עד לתאריך 29.12 תקבל את ערך שנת המס הנוכחית.

המפקידים לקופות עשויים להנות מהטבות מס שונות:

זיכוי מס  החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.

ניכוי מס  הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה.

ניכוי מוגדל  מי שבראשית השנה מלאו לו 50 שנה, נהנה מהגדלת הניכוי במס בשיעור של 50% ועד התקרה.

עצמאי

סכום הפקדה 16% מסך ההכנסה

תקרת הכנסה שנתית 208,800 ₪

סכום הפקדה לצורך זיכוי 208,800 X 5% = 10,440 ₪

סכום ההפקדה לצורך ניכוי 208,800 X 11% = 22,968 ₪

סה"כ סכום ההפקדה 33,408 ₪

הטבת הזיכוי 208,800 X 5% X 35% = 3,654 ₪

הטבת הניכוי מס שולי )נניח 208,800 X 11% X )48% = 11,025 ₪

סה"כ הטבת מס מקסימאלית 14,679 ₪

שכיר

הפקדות עובד- זיכוי מס בכל המסלולים

סכום הפקדה מקסימאלי הפקדה לפי 8,700 X 7% – 7% = 609 ₪ הפקדה לפי 12,180 X 5% – 5% = 609 ₪

שיעור הזיכוי 35% 35%

סכום זיכוי מקסימאלי 213 213 ₪ ₪

הפקדות מעביד

סכום הפקדה מקסימאלי 5% 7.5%

תקרת הכנסה להפקדה ) 4 פעמים שכר ממוצע במשק( 36,352 54,528 ₪ ₪

סכום מקסימאלי שאינו מהווה הכנסה חייבת במס, בידי העובד 2,726 2,726 ₪ ₪

הטבות בקרן השתלמות

עצמאי

תקרת הכנסה שנתית 264,000 ₪ ) 22,000 ₪ תקרה חודשית(

תקרת הפקדה להטבת מס 7% מההכנסה ועד 18,480 ₪ לשנה )תקרת הפקדה: 7% מ 264,000- (

הטבת מס מקסימאלית מס שולי )נניח 264,000 X 4.5% X )48% = 5,702 ₪

שכיר

תקרת הכנסה שנתית 15,712 ₪

הפקדות עובד עד 2.5% מההכנסה

הפקדות מעביד עד 7.5% מההכנסה

סכום הפקדה מקסימאלי – חודשי

)לצורך ניצול הטבת המס(

עובד: 2.5% X ₪ 15,712 = 393 ₪ – העובד אינו זוכה להטבת מס על הפקדתו

מעסיק: 7.5% X ₪ 15,712 = 1,178 ₪ – הפקדת המעסיק לקרן השתלמות אינה נחשבת כהכנסה חייבת

במס בידי העובד

סה"כ 10%

אין לראות בנתונים הנ״ל ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני

המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.