ממשק מעסיקים – פרטי העברת הפקדות לפי חברה מנהלת

ממשק מעסיקים – פרטי העברת הפקדות לפי חברה מנהלת

ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014. התקנות מסדירות את אופן הדיווח של מעסיקים על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיהם.
לאחרונה פורסם תיקון לתקנות אלו , הקובע כי :

1.פברואר 2016 כל מעסיק של מעל ל-100 עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר.

2. 1 בפברואר 2017  מעסיקים של לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים ייכנסו התקנות לתוקף ביום.

3. 1 בפברואר 2018 לגבי יתר המעסיקים.

בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים למתן היזון חוזר  ביחס לכל דיווח המועבר על ידי מעסיק ובו התייחסות לאופן קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים. היזון חוזר כאמור מאפשר למעסיק לערוך בקרה על אופן הטיפול של הגוף המוסדי בכספי שהפקיד בעבור החיסכון הפנסיוני של עובדיו.  

 

אלפי ביטוח ופיננסים פועלת על מנת להקל את המעבר לממשק אחיד עבור המעסיקים העובדים איתנו

בקישור למטה ניתן למצוא את פרטי העברת הפקדות לפי חברה מנהלת לפי כל חברה