הטבות מס הכנסה 2015

 קובץ להורדה : תקרות והפקדות 2015

 הטבות מס הכנסה 2015

להלן  פרוט הטבות המס לשנת 2015 עבור שכירים ועצמאים

עד לתאריך 29.12 תקבל את ערך שנת המס הנוכחית.

המפקידים לקופות עשויים להנות מהטבות מס שונות:

זיכוי מס  החזר מס בשיעור של 35% מסכום ההפקדה.

ניכוי מס  הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום ההפקדה.

Document-page-003 Document-page-002

 

 

 

להלן עדכון מערך הניכויים של רשות המיסים לאור השינויים במדד זה מקבץ נתונים שימושיים וחשובים מעודכנים לשנת 2015 , הנוגעים במישרין ו/או בעקיפין לחסכון הפנסיוני של כל אחד ואחד מאתנו

הפקדה לקופת גמל עבור שכיר/בעל שליטה.

*הנתונים לקוחים מתוך חוברת “שינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015 ” שפרסמה רשות המיסים ביום 31.12.14 בכתובת אתר האינטרנט:   http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMaasikim/maasikim311214.pdf

וכן מתוך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי בכתובת http://www.btl.gov.il/Mediniyut/GeneralData/Pages :

 

שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
חודשי ₪ 8,700 תקרת המשכורת בגינה ניתן זיכוי ממס לשכיר בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה תקרת הכנסה מזכה לשכיר
חודשי ₪ 609 סכום הפקדה חודשי מרבי בגינו יקבל שכיר זיכוי ממס הפקדה מרבית לזיכוי ממס לשכיר
חודשי ₪ 213 סכום הזיכוי החודשי המרבי בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה(שווה ל 35%- מתקרת ההפקדה) סכום מרבי לזיכוי ממס
שנתי ₪ 12,340 הסכום מרבי להפקדת רכיב פיצויים בקופת גמל של בעל שליטה,המוכר לחברה כהוצאה בשנת המס הוצאה מוכרת לפיצויים עבור בעל שליטה
חודשי ₪ 3,797 סכום הפקדה מרבי בקרן פנסיה מקיפה חדשה (הסכום שווה ל- 20.5%מפעמיים השכר הממוצע במשק) תקרת הפקדה חודשית לקרן פנסיה מקיפה
חודשי ₪ 37,040 תקרת השכר אשר הפקדות המעסיק עד 7.5% ממנה לא ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד 4 פעמים השכר הממוצע במשק
חודשי  34,800 מי ששכרו  המבוטח  עולה  על  הכנסה  זו אינו  זכאי  לניכוי בגין הפקדות  כנגד השכר הלא מבוטח הכנסה מרבית לסעיף 47

הפקדה לקופת גמל עבור עצמאי

 

שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
  תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי שהוא עמית מוטב לקבל  
שנתי ₪  208,800 הטבות מס בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה*עמית מוטב = עמית שהופקדו עבורו כספים בקופת גמל לקצבה בסכום השווה תקרת הכנסה מזכה לעצמאי
  ל16%- מהשכר הממוצע במשק 17,451=) ₪ במונחים שנתיים(  
שנתי ₪ 33,408 הפקדה מרבית לקופת גמל לקצבה בגינה יקבל עמית עצמאישהוא עמית מוטב הטבות במס 16%=) מתקרת ההכנסה( סכום הפקדה מרבי
שנתי ₪  3,654 עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לזיכוי ממס (בשיעור (35%  בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בשיעור מרבי של 5% מההכנסה המזכה שווי  מרבי לזיכוי ממס
שנתי  22,968 מההכנסה המזכה בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה עמית עצמאי שהוא עמית מוטב זכאי לניכוי בשיעור מרבי של  11% ניכוי מרבי

 

הפקדה לקרן השתלמות עבור שכיר/בעל שליטה

 

שנתי/חודשי סכום/שיעור תיאור נושא
חודשי ₪  15,712 משכורת מרבית שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס תקרת משכורת קובעת
חודשי עד7.5% ייזקף לעובד כהכנסה חייבת שיעור ההפקדה של המעסיק עד גובה תקרת המשכורת הקובעת אשר לא שיעור הפקדת מעסיק
  שיעור הפקדה של העובד עד גובה תקרת המשכורת הקובעת  
חודשי עד 2.5% בגינו לא יחויב במס רווח הון. שיעור הפקדת עובד
    שיעור זה חייב להיות לפחות שליש משיעור הפקדת המעסיק  

 

הפקדה לקרן השתלמות עבור עצמאי/חבר קיבוץ

 

שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
שנתי ₪ 263,000 תקרת הכנסה שנתית בגינה זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ לקבל הטבות מס תקרת הכנסה קובעת
שנתי ₪ 18,410 סכום הפקדה מרבי בגינו יקבל עמית עצמאי/חבר הקיבוץ ניכוי בגין הפקדה סכום הפקדה מרבי
שנתי ₪ 11,835 סכום ניכוי מרבי לו זכאי עמית עצמאי/חבר קיבוץ בגין הפקדה לקרן השתלמות ניכוי מרבי
שנתי 18,480 תקרות הפקדה שהרווחים הריאליים בגינה פטורים ממס רווח הון בשיעור  %25 תקרת הפקדה מוטבת

 

שונות

 

שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
חודשי ₪ 9,260 שכר ממוצע במשק לשנת 2015 שכר ממוצע במשק
חודשי ₪ 4,300 בגלל עילת מיעוט הכנסות שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור ממס שכר מינימום
שנתי ₪ 12,340 תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס                    (לכל שנת עבודה) תקרת פטור מענק פרישה
שנתי ₪ 24,700 במקרה של פטירה תקרת סכום כספי פיצויים ומענקי פרישה פטורים ממס (לכל שנת עבודה) תקרת פטור מענק במקרה של מוות
חודשי ₪ 8,460 סכום הקצבה המרבי בגינו מגיע פטור ממס בשיעור 43.5% תקרת קצבה מזכה
חודשי  3,680 סכום הפטור המרבי ממס בגין קצבה מזכה פטור מרבי בגין קצבה מזכה

 

נקודות זיכוי

 

שנתי/חודשי סכום תיאור נושא
חודשי ₪ 218 נקודת זיכוי מקנה הפחתה בגובה המס על ההכנסה החייבת שווי נקודת זיכוי
חודשי ₪ 490.5 כל גבר תושב זכאי ל 2.25 נקודות זיכוי נקודות זיכוי לגבר תושב
חודשי ₪ 599.5 כל אישה תושבת זכאית ל2.75- נקודות זיכוי נקודות זיכוי לאישה תושבת
חודשי ₪ 218 מלאו לו 3 שנים – תוספת נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו של הילד ובשנת המס שבה תוספת נקודות לאב בגין ילד
חודשי 218 לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 תוספת נקודת זיכוי אחת בגין כל ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ועד תוספת נקודות לאם בגין ילדים

אלפי ביטוח ופיננסים-האומן 9 ירושלים טלפון  077-5255847  WWW.ALAFI-INS.CO.IL

ט.ל.ח  

אין לראות בנתונים הנ״ל ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני

המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם.